Voorwaarden voor het gebruik van het WIFI gastnetwerk van de Koepelkerk en/of Achter de Koepel.

Definities

In deze voorwaarden wordt met Koepelkerk altijd bedoeld beide WIFI-netwerken in de Koepelkerk en het gebouw Achter de Koepel.


Gebruik:

De Koepelkerk stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van de Koepelkerk en Achter de Koepel

WiFi-gastnetwerk de Koepelkerk en Achter de Koepel:

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

Algemene voorwaarden
De Koepelkerk biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van de Koepelkerk. De Koepelkerk is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

De Koepelkerk kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. De Koepelkerk houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de Koepelkerk in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de Koepelkerk een andere reden bestaat.

De Koepelkerk is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

Gedragscode
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

De Koepelkerk neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart de Koepelkerk nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

De Koepelkerk is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is de Koepelkerk niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij de Koepelkerk of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor de Koepelkerk voortvloeiende schade.

De Koepelkerk behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

De Koepelkerk verplicht zich te houden aan de bescherming persoonsgegevens.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Wifi-gastnetwerk van de Koepelkerk dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van De Krab samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze gast WIFI-voorwaarden? Stuur een e-mail naar koster@koepelkerk.nl

© 2024 Koepelkerk - Disclaimer - Privacybeleid - ANBI verklaring
Website realisatie: Pixel Creation